Algemene Voorwaarden

Je gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris, namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren; alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
Wanneer je 36 jaar of ouder ben kun je geen lid worden van de vereniging. Het bestuur mag je weigeren.
Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van reden, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating.
Het bestuur mag de gegevens van het lid delen met derde, andere leden van CYP en tevens openbaar publiceren.
Beelden en geluidsopnamen mogen tijdens de CYP-evenementen door het bestuur worden opgenomen en openbaar worden gepubliceerd en gedeeld.
Bij annulering van een CYP-evenement heeft het lid geen recht op teruggave van de contributie.
Bij ziekte of reden op welke grond dan ook, heeft het lid geen recht op teruggave van contributie.
Als lid ben je jaarlijks gehouden tot betalen van een contributie, die door de algemene vergaderingen jaarlijks zal worden vastgesteld.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
Een jaarlijks lidmaatschap telt 365 dagen. Een lidmaatschap voor een half jaar telt 180 dagen. Een lidmaatschap van 2 jaar telt 730 dagen. Binnen het aantal dagen dat het lidmaatschap van het lid telt heeft het lid gratis toegang tot de evenementen die het bestuur organiseert.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting;
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. CYP is niet verantwoordelijk voor schade of boetes die CYP-leden hebben veroorzaakt.

Vragen? Laat het ons weten!